Nova verzija zakona – stari problemi

overenik objavio mišljenje o novom Nacrtu zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dostavio je Ministarstvu pravde obimno mišljenje na najnoviju verziju Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u kome je ukazao na suštinski iste probleme kao u prethodnim verzijama nacrta. U mišljenju Poverenika se navodi da Nacrt zakona, pored odredbi usklađenih sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti EU (GDPR), uključuje elemente tzv. “policijske Direktive EU” koja uređuje obradu podataka o ličnosti od strane ‘’nadležnih organa’’ u vezi sa krivičnim postupcima i pretnjama nacionalnoj bezbednosti (“policijski poslovi”). Usled toga, nacrt zakona je teško čitati i razumeti jer se naizmenično navode pravila i izuzeci, kao i posebni izuzeci. Dodatno, termin “nadležni organi” se pokušava odrediti na krajnje neadekvatan način, te nisu na precizan način identifikovani rukovaoci koji bi vršili obradu podataka u navedene svrhe. U mišljenju Poverenika se ističe da bi adekvatnije rešenje bilo da se ovaj tip obrade (“policijski poslovi”) uredi unutar odeljka o posebnim slučajevima obrade.