Politika privatnosti

U daljem tekstu se možete informisati o tome u kojim situacijama, za koje svrhe i na koji način Share Fondacija obrađuje podatke o ličnosti, a uzimajući u obzir informacije koje su rukovaoci dužni da predlože prema članovima 23. i 24. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

1)     Identitet i kontakt podaci rukovaoca

Share Fondacija

Kapetan Mišina 6a

Beograd, Srbija

Matični broj: 28825323

2)    Kontakt adresa u vezi sa zaštitiom podataka o ličnosti

[email protected]

3)     Svrha obrade, izvor podataka i pravni osnov za obradu

Share Fondacija prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti kako bi mogla da komunicira sa svojim korisnicima, saradnicima, partnerima, što uključuje novinare, kolege iz nevladinog sektora, predstavnike državnih organa i institucija, privatnih kompanija, kao i drugim zainteresovanim stranama. U pitanju su kontakt podaci (ime, broj telefona, email adresa), podaci o organizacijama koje predstavljate ili zastupate (pozicija i naziv organizacije) kao i podaci o vašem odnosu sa nama (na kojim događajima ste prisustvovali, za koju vrstu obaveštavanja ste zainteresovani).

Predmetne podatke Share Fondacija može da prikupi na razne načine, ali će to pre svega biti situacije kada ste nam lično dali svoje kontakt podatke u okviru postojeće ili planirane saradnje, ili ukoliko ste se prijavili ili prisustvovali nekom od naših događaja. Ostali načini mogu uključivati obradu javno dostupnih podataka ili podataka koje nam lično saopštite, na primer o tome da je došlo do promena u tome koju organizaciju predstavljate ili zastupate, ili ste promenili poziciju u okviru vaše organizacije.

Na osnovu navedenih podataka o vama, možemo vam slati razne vrste obaveštenja, što uključuje pozive na naše događaje i važne informacije u vezi sa radom fondacije.

Pravni osnov za obradu podataka u sve navedene svrhe je naš legitimni interes. U svakom trenutku možete prigovoriti navedenim obradama, ili tako što se možete odjaviti sa naše mejling liste za određene vrste informacija, ili tako što ćete nam pisati na gore navedeni email.

Takođe, Share Fondacija obrađuje podatke o email adresama, ili i drugim podacima koje nam dobrovoljno dostave (ime, prezime, organizacija, oblasti interesovanja) lica koja su se prijavila na naš bilten, preko našeg sajta. Pravni osnov za obradu ovih podataka je vaš pristanak, koji možete u bilo kom trenutku povući odjavom sa mejling liste.

4)     Primaoci podataka o ličnosti

Podatke o ličnosti Share Fondacija ne deli ni sa kim van svoje organizacije, mada nisu svi saradnici fondacije zaposleni u Share Fondaciji.

Svi saradnici u okviru organizacije Share Fondacije, bez obzira na svoj pravni status, imaju obavezu čuvanja poverljivosti podataka o ličnosti ili na osnovu ugovorne obaveze ili obaveze čuvanja profesionalne tajne.

5)     Iznošenje podataka o ličnosti u drugu državu

Podaci o ličnosti se obrađuju u Srbiji ili na serverima u Evropskoj uniji. 

6)     Rok čuvanja podataka o ličnosti tj. kriterijumi za njegovo određivanje

Podatke o kontaktima Share Fondacija redovno ažurira u skladu sa potrebama fondacije da komunicira sa svim zainteresovanim licima, te se nepotrebni podaci o ličnosti redovno brišu.

Email adrese lica koja su se odjavila za bilten se brišu nakon odjave.

7)     Prava lica na koje se podaci odnose

Bilo koje lice na koje se podaci koje obrađujemo odnose ima pravo da zahteva od Share Fondacije:

  • da ga istinito i potpuno obavesti o obradi njegovih podataka;
  • pravo na uvid i/ili kopiju podataka koji se na njega odnose;
  • pravo na ispravku i dopunu pogrešnih ili nepotpunih podataka, u bilo koje vreme;
  • pravo na brisanje, kome se može udovoljiti u skladu sa zakonskim uslovima, odnosno kada: podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani; lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu po osnovu legitimnog interesa rukovaoca, a nema drugog pravnog osnova za obradu; podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani; podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza rukovaoca;
  • pravo na ograničenje obrade, kome se može udovoljiti ukoliko su ispunjeni propisani uslovi: ako je lice na koje se podaci odnose osporilo tačnost podataka o ličnosti, a rukovaocu je potrebno vreme koje mu omogućava da proveri tačnosti; ako je obrada je nezakonita, a lice se protivi brisanju i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka; rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva; ili je lice već podnelo prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima lica;
  • pravo da u bilo kom trenutku povuče svoj pristanak na obradu određenih podataka, ukoliko je pristanak pravni osnov za obradu.

Lice takođe ima pravo na prigovor, ukoliko lice na koje se podaci odnose smatra da legitimni interes rukovaoca na osnovu kog se podaci obrađuju nije opravdan, odnosno da ugrožava prava, slobode i interese tog lica.

8)     Pravo da se podnese pritužba Povereniku

Lice ima pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15

Beograd 11120, Srbija

e-adresa: [email protected]

9)     Postojanje automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje

Share Fondacija ne vrši automatizovano donošenje odluka, niti profilisanje, na osnovu podataka o ličnosti.

10)  Politika kolačića

Share Fondacija na svom sajtu nema kolačiće (cookies) ni trakere (trackers) koji vrše obradu podataka o ličnosti.