Troškovi izrade nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Povodom nedavne diskusije o troškovima izrade novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, SHARE Fondacija objavljuje odgovor od Ministarstva pravde, koji je dobila posle intervencije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Rešenjem Poverenika Ministarstvu je naloženo da nam dostavi odgovore na pitanja u vezi sa troškovima izrade, angažovanjem stručnjaka, ugovorima o angažovanju, rezultatima itd, na koja nismo blagovremeno dobili odgovor po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja koji smo uputili još 20. oktobra 2017. godine.

Ministarstvo je u odgovoru navelo da “članovi radne grupe, imajući u vidu da je reč o zaposlenima u državnim organima, ne mogu biti angažovani po ugovoru”. Objašnjenje jeste “da zaposleni u državnim organima za ovakav rad ne mogu biti plaćeni ni po drugom osnovu i da je rad na izradi propisa obaveza i redovan rad zaposlenih u državnim organima”, sa izuzetkom člana radne grupe iz reda stručne javnosti “koji je angažovan preko projekta Svetske banke.”

Kada je reč o dodatnom angažovanju eksperata na izradi zakona, dobili smo informaciju da je 2014. godine domaći ekspert izradio “dokument koji sadrži tabelu usklađenosti sa tada važećim pravnim tekovinama Evropske unije i preporukama za punu harmonizaciju”. Ovaj stručnjak bio je uključen u izradu Nacrta zakona preko projekta “Policy and Legal Advice Centre – PLAC”.

Rezultati rada drugog eksperta, angažovanog 2017. godine preko projekta “Međunarodna saradnja u krivičnom pravosuđu: Javnotužilačka mreža zapadnog Balkana (GIZ)”, ogledaju se u “formulisanju većeg broja odredbi teksta Nacrta zakona koji je bio na javnoj raspravi”. Od Ministarstva nismo dobili kopije ugovora o angažovanju tih stručnjaka jer ih Ministarstvo ne poseduje, već smo upućeni na projektne timove koji su ih angažovali.

Smatramo da je bilo neophodno razjasniti nedoumice koje su nastale, te uz tekst objavljujemo celu dokumentaciju, koju možete pogledati na linkovima ispod.

 

Zahtev za informacije od javnog značaja SHARE Fondacije (.pdf)

Rešenje Poverenika po žalbi SHARE Fondacije (.pdf)

Odgovor Ministarstva pravde (.pdf)