Biometrija ponovo u Nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima

Ministarstvo unutrašnjih poslova je objavilo novu verziju Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima, Nacrta zakona o obradi podataka i evidencijama u oblasti unutrašnjih poslova, kao i niza drugih zakona iz svoje nadležnosti. Predložena zakonska rešenja sadrže odredbe koje regulišu biometrijski nadzor u javnim prostorima. Javna rasprava o predloženim propisima traje do 31. decembra

SHARE Fondacija ostaje na poziciji da se apsolutno protivi svakom korišćenju biometrijskog nadzora u javnim prostorima, bez obzira da li je reč o domaćem ili međunarodnom kontekstu.

Prethodni Nacrt povučen je iz procedure u septembru prošle godine, nakon upozorenja domaće zajednice i međunarodnih aktera da bi usvajanje takvog zakona legalizovalo masovni biometrijski nadzor javnih prostora i umanjilo prava i slobode građana. 

U međuvremenu, MUP je organizovao niz konsultativnih sastanaka na kojima su učestvovali predstavnici SHARE Fondacije, inicijative #hiljadekamera, kao i druge organizacije civilnog društva i predstavnici stručne i akademske javnosti.

  • 30. septembra 2021. – Inicijalni konsultativni sastanak na kom je MUP ukazao potrebu za konsultacijama usled kritika civilnog društva na Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima, naročito u oblasti biometrijskog nadzora na javnim površinama. 
  • 29. oktobra 2021. – Sastanak na temu funkcionisanja sistema video nadzora, sa posebnim osvrtom na obradu biometrijskih podataka, u kontekstu Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima. 
  • 21. decembra 2021. – Sastanak na temu zaštite podataka o ličnosti prilikom upotrebe biometrijskog nadzora, u kontekstu Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima.
  • 22. februara 2022. – Sastanak na temu procene uticaja obrade biometrijskih podataka sistemom video nadzora, na prava i slobode građana, u kontekstu Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima.
  • 13. maja 2022. – Predstavljanje i diskusija o prvom nacrtu Procene uticaja koju je izradila radna grupa MUP-a.
  • 18. jula 2022. – Sastanak na temu drugih spornih odredbi Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima.
  • 30. novembra 2022. – Predstavljanje i diskusija o drugom nacrtu Procene uticaja koju je izradila radna grupa MUP-a.

SHARE Fondacija je ove sastanke iskoristila kako bi predstavnicima MUP-a konstantno ukazivala na domaći i međunarodni pravni okvir koji reguliše ovu oblast i na rizike koje sistem biometrijskog nadzora nosi sa sobom. Naročito smo isticali uslove neophodnosti i proporcionalnosti za korišćenje ovakvog sistema koji nisu ispunjeni.

Posebno je značajno da je u maju 2022. godine MUP ponovo pripremio nacrt Procene uticaja obrade biometrijskih podataka sistemom video nadzora na koju smo podneli komentare. Najnoviji nacrt Procene uticaja MUP nam je dostavio u novembru 2022. Iako je uvažila jedan deo komentara SHARE Fondacije na nacrt iz maja, određena suštinska pitanja nisu adresirana, zbog čega smo Ministarstvu uputili komentare u decembru 2022. Procena uticaja na zaštitu podataka o ličnosti, odobrena od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je preduslov za dalje razmatranje ovog pitanja.

SHARE Fondacija će tokom javne rasprave o Nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima i drugim nacrtima zakona analizirati tekst i poslati komentare sa ciljem da u što većoj meri utičemo na to da tekst koji bude upućen u skupštinsku proceduru štiti prava građana u skladu sa Ustavom Republike Srbije, međunarodnim standardima ljudskih prava i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i onemogući masovnu biometrijsku obradu podataka o ličnosti sa javnih prostora. Pozivamo predstavnike civilnog sektora, akademske zajednice, stručne javnosti, medijskih i novinarskih udruženja, kao i sve građane da se uključe u proces javne rasprave kako bi front protiv masovnog biometrijskog nadzora naših (u)lica bio što širi i inkluzivniji.Čitaj još: