CRD i SHARE: neophodno unapređenje internet sloboda u regionu

Istraživači SHARE Fondacije su u saradnji sa organizacijom za zaštitu ljudskih prava Civil Rights Defenders (CRD) pripremili izveštaj o stanju interneta u regionu Zapadnog Balkana. Izveštaj predstavlja dubinsko istraživanje stanja internet sloboda u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji i na Kosovu. Pored kompletnog izveštaja, na raspolaganju su i sažeci sa najvažnijim nalazima na srpskom, bosanskom, albanskom i engleskom jeziku.

Na osnovu indikatora koji se razvijeni u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i standardima Saveta Evrope za unapređenje internet sloboda, izveštaj daje niz preporuka za vlade i donosioce odluka u regionu u cilju poboljšanja stanja sloboda građana na mreži. Stanje je praćeno kroz analizu indikatora u četiri glavne oblasti: povoljnost okruženja za razvoj internet sloboda, sloboda izražavanja, pravo na okupljanje i udruživanje i pravo na porodični i privatni život.

Na osnovu nalaza istraživanja, preporuke za unapređenje poštovanja internet sloboda u regionu su sledeće:

  • Privatni i državni akteri treba da prekinu sa vršenjem pritisaka na onlajn medije, novinari i korisnike interneta. Postoji vidljiv trend niza verbalnih napada, pretnji, kampanja blaćenja i drugih oblika pritisaka koji sprečavaju slobodan protok informacije na mreži, koje bi trebalo prioritetno istražiti i baviti se njima u skladu sa relevantnim zakonima;
  • Državne institucije treba da podstaknu široku javnu raspravu sa više zainteresovanih strana o propisima koji se tiču poštovanja ljudskih prava na internetu i u vezi sa tehnologijom;
  • Države treba da obezbede da se programi unapređenja medijske i informacione pismenosti sprovode na nacionalnom nivou;
  • Potrebni su dodatni napori da se zaštiti neutralnost mreže, u skladu sa pravilima EU o neutralnosti mreže;
  • Potrebno je uskladiti pravni okvir za zaštitu podataka o ličnosti sa novim EU standardima. BiH, Albanija i Kosovo treba da slede primer Srbije i što pre započnu reforme zakona o zaštiti podataka o ličnosti;
  • U pogledu nadzora nad elektronskim komunikacijama i pristupa zadržanim metapodacima o komunikaciji, neophodno je da budu u skladu sa ustavnim garancijama tajnosti komunikacija, privatnosti i zaštite ličnih podataka, kao i sa međunarodnim standardima zaštite ljudskih prava.