Usvojena Strategija zaštite podataka o ličnosti

Vlada Republike Srbije usvojila je 25. avgusta 2023. godine Strategiju zaštite podataka o ličnosti za period od 2023. do 2030. Predstavnici SHARE Fondacije učestvovali su u radnoj grupi koja je pripremila tekst Strategije i sa zadovoljstvom možemo reći da smo, 13 godina nakon prve strategije u ovoj oblasti i pet godina nakon usvajanja novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti – dobili strateški dokument čiji je osnovni cilj definisan kao “Poštovanje prava na zaštitu podataka o ličnosti u svim oblastima života”. Na predlog SHARE Fondacije, osnovni pokazatelj da je ovaj cilj ispunjen biće odluka Evropske komisije da u Srbiji postoji adekvatna zaštita podataka o ličnosti. Ovakva odluka jeste u nadležnosti organa EU, ali podrazumeva rigoroznu proceduru i ispunjenje brojnih uslova kao što su vladavina prava, relevantni zakonski propisi, funkcionalni mehanizmi zaštite i nezavisni organi u ovoj oblasti. To znači da bi donošenju takve odluke moralo da prethodi značajno unapređenje zaštite podataka o ličnosti, od čega bi pre svega koristi imali građani, dok bi domaće kompanije profitirale jer bi bila olakšana saradnja sa kompanijama iz EU, s obzirom na to da se ne bi zahtevalo dodatno ispunjenje uslova za slobodan transfer podataka o ličnosti između Srbije i EU.

Imajući u vidu najznačajnije probleme i pitanja u ovoj oblasti, osnovni cilj Strategije dalje je razrađen kroz tri posebna cilja. 

Unapređeni funkcionalni mehanizmi zaštite podataka o ličnosti

Ispunjenje ovog cilja između ostalog podrazumeva izmenu zakondavnog okvira, a pre svega izmenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti kako bi se razjasnile nedovoljno jasne odredbe i mehanizmi koji ne postoje u domaćem pravnom sistemu. Značajno je da se na osnovu predloga SHARE Fondacije u Strategiji pominje mogućnost da Poverenik izriče upravne mere, što bi moglo dovesti do pooštravanja kaznene politike jer bi, umesto prekršajnih sudova, kazne izricao direktno Poverenik, a iznosi bi mogli biti viši od do sada propisanih maksimalnih 2 miliona dinara i ići u pravcu kazni propisanih GDPR-om (20 miliona evra ili 4% ostvarenih prihoda). 

Ostale predviđene mere odnose se na regionalne kancelarije Poverenika, povećanje broja specijalizovanih lica koja se bave zaštitom podataka, te broja rukovalaca koji su doneli interne akte u ovoj oblasti, kao i određivanje novih predstavnika stranih rukovalaca u Srbiji.

Unapređena svest o značaju zaštite podataka o ličnosti i načinima ostvarivanja prava

Ovaj cilj podrazumeva edukaciju rukovalaca i donosilaca odluka, te se predviđa usavršavanje zaposlenih u javnoj upravi u oblasti zaštite podataka o ličnosti kao i obrazovanje sudija i tužilaca. S druge strane, prepoznaje se i značaj svesti samih građana o njihovim pravima, te se predviđa uvođenje predmeta iz ove oblasti na različitim nivoima formalnog obrazovanja kao i edukacija nastavnika i profesora, ali i značaj različitih inicijativa, poput tribina, okruglih stolova i kampanja u ovoj oblasti.

Unapređen sistem zaštite podataka o ličnosti pri razvoju i primeni informaciono-komunikacionih tehnologija u procesima digitalizacije

Strategijom je prepoznat uticaj novih tehnologija na oblast zaštite ličnih podataka. Na predlog SHARE Fondacije, kao jedan od glavnih pokazatelja da država želi da uredi ovu oblast, predviđena je izrada Smernica za procenu uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti kada su nove tehnologije u pitanju, kao i broj softverskih rešenja koja su razvijena na osnovu ovakve procene uticaja. Dalje se kao mere predviđaju uređenje automatizovane obrade genetičkih i biometrijskih podataka, te audio i video nadzora, posebne obuke za lica koja nadgledaju ovakve obrade, kao i povećanje broja zaposlenih u službi Poverenika koji se bave zaštitom podataka o ličnosti u domenu informaciono-komunikacionih tehnologija u procesima digitalizacije.

Za strateške dokumente se često kaže da su samo spisak lepih želja i stoga je od suštinske važnosti da što pre bude donet i Akcioni plan za sprovođenje Strategije, kao i da se za nju dodele odgovarajući resursi kako bi država potvrdila svoju nameru da ozbiljno unapredi oblast zaštite ličnih podataka. Čitaj još: